≡ Menu

WordPress 3.0 MU (subdomäner)+ Nginx

I WordPress 3.0 är MU integrerat och är mycket lätt att aktivera och går såklart även att köra med Nginx som webbserver. Det krångliga är att få till de rewrite rules som krävs för att Nginx och WordPress 3.0 MU skall fungera.

Nedan så finner du den viktiga delen som du behöver lägga till i din konfigurationsfil för den domän du kör WordPress 3.0 MU i. I exemplet nedan gäller konfigurationsfilen för min domän helikopterpilot.se där root-katalogen för installationen är /var/www/helikopterpilot.se/web:

server {
	listen  80;
	server_name helikopterpilot.se *.helikopterpilot.se;
	access_log /var/www/helikopterpilot.se/log/access.log;

location /
	{
	root  /var/www/helikopterpilot.se/web;
	index index.html index.php;
	if (!-e $request_filename) {
	    rewrite ^.+/?(/wp-.*) $1 last;
	    rewrite ^.+/?(/.*\.php)$ $1 last;
	    rewrite ^(.+)$ /index.php?q=$1 last;
	    }
	}

location ~* ^.+\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js)$
	{
	root	/var/www/helikopterpilot.se/web;
	rewrite ^/.*(/wp-.*/.*\.(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ $1 last;
	rewrite ^.*/files/(.*(html|jpg|jpeg|gif|png|ico|css|zip|tgz|gz|rar|bz2|doc|xls|exe|pdf|ppt|txt|tar|mid|midi|wav|bmp|rtf|js))$ /wp-includes/ms-files.php?file=$1 last;
	expires 30d;
	break;
	}
}

Det du måste ändra är alltså root-katalogen för just din installation och parametern server_name till den domän du använder. När du uppdaterat din konfigurationsfil så kör följande kommando för att verkställa de nya inställningarna:

nginx -reload

Nu skall du kunna kör WordPress 3.0 MU med Nginx och använda subdomäner till de olika bloggarna i din WordPress installation.

Notera dock att du måste peka om alla subdomäner med ett wildcard för det domännamn du vill använda till servern där du kör Nginx med WordPress 3.0 MU samt att du bör köra version 0.7.65 eller högre för att allt ska fungera.

Stöter du på problem så skriv en kommentar nedan!

{ 6 comments }

Testa konfigurationsfil Nginx

Innan man laddar in konfigurationsfilen och kör Nginx är det bra att testa konfigurationsfilen för att se om den är ok och inte innehåller några fel.

Har du gjort ändringar i din konfigurationsfil (nginx.conf) så bör du testköra dina nya inställningar innan du startar om Nginx med de nya inställningarna. Du gör det enkelt med detta kommando:

nginx -t

Med alternativet “-t” väljer du alltså att testa konfigurationsfilen som är lokaliserad i din standarsökväg för nginx.conf. Jag anser dock att det inte är önskvärt att redigera den konfigurationsfil som för tillfället körs utan jag skapar istället en kopia av nginx.conf som jag redigerar. Kopian döper jag till nginx.conf.ny och kör följande kommando då filen ligger i /etc/nginx/:

nginx -t -c /etc/nginx/nginx.conf.ny

Nu testas istället den specifika konfigurationsfilen jag angett efter alternativet “-c“.

Det finns även andra alternativ du kan använda dig av för att kontrollera Nginx, till exempel så används följande alternativ när du vill se version av Nginx och vilka moduler som Nginx är kompilerade med:

nginx -V

Som jag skrev i ett tidigare inlägg så ångrar jag inte en sekund att jag bytt från Apache till Nginx. Nginx är mycket snabbare än Apache på att skicka ut statiskt innehåll och kräver inte alls lika mycket resurser.

{ 0 comments }

Debian + Nginx + FastCGI + PHP5 + MySQL

Sedan några dagar tillbaka har jag gått över från Apache2 till Nginx (Engine-X) som är ett riktigt bra alternativ. Nginx är en otroligt resursnål webbserver och är dessutom mycket snabb jämfört med Apache när det gäller statiskt innehåll. Till mina hemsidor använder jag mig av WordPress, därför behöver jag köra PHP och MySQL.

På min server (VPS) kör jag Debian 5 Lenny och det är egentligen inga större svårigheter att komma igång med Nginx och köra PHP med FastCGI med en MySQL-server. Nginx blir populärare för varje dag som går tack vare dess driftsäkerhet, snabbhet och låga resursbehov. Nginx är som sagt även lätt att konfigurera och den dokumentation som finns är lätt att förstå.

Nedan tänkte jag i några steg beskriva hur du går tillväga för att komma igång med Nginx, FastCGI, PHP5 och MySQL5 på en server med Debian 5 Lenny.

Steg 1 – Installera MySQL 5

Börja med att köra följande kommando för att installera MySQL 5:

apt-get install mysql-server mysql-client

Under installationen kommer du få ange ett lösenord för root-användaren på din server.

New password for the MySQL "root" user: <--- ange_ditt_lösenord
Repeat password for the MySQL "root" user: <--- ange_ditt_lösenord

Steg 2 – Installera Nginx

Nginx finns som färdigt paket och installeras med följande kommando:

apt-get install Nginx

Efter installationen, starta nginx med följande kommando:

/etc/init.d/nginx start

För att bekräfta att Nginx körs kan du nu öppna din webbläsare och surfa in på din ip-adress. Du bör nu mötas av en sida med texten “Welcome to nginx!

Steg 3 – Installera PHP5

För att köra PHP med Nginx använder vi oss av FastCGI, dessa processer startas inte upp automatiskt av Nginx utan vi måste själva göra ett script som startar upp några processer av FastCGI. För att kunna  köra PHP och MySQL med Nginx skall du installera följande paket med detta kommando:

apt-get install php5-cgi php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

Efter installationen, öppna /etc/php5/cgi/php.ini och lägg till följande linje i slutet av filen, cgi.fix_pathinfo = 1.

Du öppnar filen med följande kommando:

nano /etc/php5/cgi/php.ini

Filen skall se ut enligt följande:

[...]
cgi.fix_pathinfo = 1

För att starta upp processer av FastCGI måste vi nu skapa ett script enligt följande:

#!/bin/bash
BIND=127.0.0.1:9000
USER=www-data
PHP_FCGI_CHILDREN=15
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=1000

PHP_CGI=/usr/bin/php-cgi
PHP_CGI_NAME=`basename $PHP_CGI`
PHP_CGI_ARGS="- USER=$USER PATH=/usr/bin PHP_FCGI_CHILDREN=$PHP_FCGI_CHILDREN PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=$PHP_FCGI_MAX_REQUESTS $PHP_CGI -b $BIND"
RETVAL=0

start() {
   echo -n "Starting PHP FastCGI: "
   start-stop-daemon --quiet --start --background --chuid "$USER" --exec /usr/bin/env -- $PHP_CGI_ARGS
   RETVAL=$?
   echo "$PHP_CGI_NAME."
}
stop() {
   echo -n "Stopping PHP FastCGI: "
   killall -q -w -u $USER $PHP_CGI
   RETVAL=$?
   echo "$PHP_CGI_NAME."
}

case "$1" in
  start)
   start
 ;;
  stop)
   stop
 ;;
  restart)
   stop
   start
 ;;
  *)
   echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
   exit 1
 ;;
esac
exit $RETVAL

Detta script startar upp 15 FastCGI-processer med användaren www-data på 127.0.0.1:9000. Scriptet skall sparas till /etc/init.d/php-fcgi.

För att göra detta, kör följande kommando:

nano /etc/init.d/php-fcgi

Klistra nu in scriptet och avsluta redigeraren med ctrl + x, tryck “y” för att spara, sedan “enter“. Du måste även göra skriptet körbart:

chmod +x /etc/init.d/php-fastcgi

Installera nu scriptet så att det körs när du startar din server:

update-rc.d php-fcgi defaults

Steg 4 – Konfigurera Nginx

Du hittar konfigurationsfilen för Nginx på /etc/nginx/nginx.conf och vi öppnar den med följande kommando:

nano /etc/nginx/nginx.conf

Följande värden kan vara intressanta att ändra:

[...]
worker_processes 5;
[...]
keepalive_timeout  60;
[...]
server_names_hash_bucket_size 128;
[...]

Enligt Nginxs dokumentation bör du köra en process per kärna, i mitt fall 5. Timeout för keep alive har jag valt till 60 (Läs kommentaren efter artikeln som Emil har lämnat, tack!). Default för server_names_hash_bucket_size kan vara för lågt om du använder dig av virutal hosts och nginx kommer i det fallet inte att starta, därför har jag valt värdet 128.

Du kan konfigurera virtual hosts genom att lägga till fler konfigurationsfiler i /etc/nginx/sites-available/ och sedan göra symboliska länkar till dessa i /etc/nginx/sites-enabled/. Exempel på en konfigurationsfil är:

server {
	listen  80;
	server_name exempel.se www.exempel.se;

	access_log /var/log/nginx/localhost.access.log;

	location / {
		root  /var/www/nginx-default;
		index index.html index.php;
	}

	# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
	#
	location ~ \.php$ {
        fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
		fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/nginx-default$fastcgi_script_name;
		fastcgi_index index.php;
        include    fastcgi_params;
	}
}

Förserver_name anger du din domän(er) med subdomäner som du vill koppla till den konfigurationsfilen. I location anger du med root sökvägen till din virtual host och med index vilka filtyper som skall öppnas som default då URL:en avslutas med ett “/”.

För att köra PHP måste vi ange att alla PHP-filer skall köras med FastCGI varav vissa parametrar för detta måste anges. I exemplet skickas PHP-scripts till FastCGI-servern på 127.0.0.1:9000. Vi inkluderar även konfigurationsfilen “fastcgi_params”.

När du gjort dina önskade förändringar så starta om nginx:

/etc/init.d/nginx restart

För att kontrollera att PHP fungerar som det skall så skapa en PHP-fil för att köra phpinfo().

nano /var/www/nginx-default/info.php

Skriv in följande men börja med “<” och avsluta med “>”:

?php
phpinfo();
?

Gå nu till din ip-adress/serverdomän och öppna info.php, http://exempel.se/info.php. Du bör nu kunna se PHP-info och allt bör fungera som det ska!

Det är säker mycket som är oklart efter denna genomgång så ställ frågor så ska vi nog kunna lösa ditt problem om det uppstår något.

{ 7 comments }

Inaktivitet på bloggen

Senaste veckan har det varit riktigt dåligt med nya inlägg här på bloggen vilket beror på att jag har haft mycket annat runt omkring som har tagit tid. Bland annat har jag tagit examen på högskola.

Det har som sagt inte hänt så mycket här på bloggen, men nu är det snart semester och jag har en del ämnen jag tänkte ta upp här på bloggen framöver. T.ex. tänkte jag skriva lite om RSS-läsare och hur du får dina besökare att börja prenumerera på din feed. På gång är även inlägg om olika verktyg för att föra statistik över din blogg och tips på bra webbhotell.

Ja det är mycket jag vill skriva om och nu när tid finns över så kommer bloggen blomstra, precis som sommaren!

{ 4 comments }

Skaffa en Gravatar

En Gravatar är en liten bild som är kopplad till din mailadress som visas då du skriver kommentarer på olika bloggar. Skaffa en egen Gravatar helt gratis.

Som jag skrev så är en Gravatar en liten bild eller ikon som är kopplad till din mailadress som visas till exempel på bloggar då du kommenterar inlägg. Man skulle kunna beskriva en Gravatar som en profilbild. Det är en rolig finess som gör det hela lite mer personligt.

De flesta bloggar har stöd för Gravatars, om de inte har det så finns det oftast plugin/tillägg att installera som ändå gör det möjligt att visa Gravatarer.

Använder du till exempel WordPress till att driva din blogg kan du installera ett tillägg som lägger till besökarnas Gravatarer vid kommentarerna om ditt tema inte redan stödjer den funktionen. Några exempel på tillägg är:

Det som krävs för att skaffa en egen Gravatar kopplad till sin e-mailadress är att du registrerar dig och laddar upp ett foto/en bild. Följ bara instruktionerna på denna länk så kommer du kunna skapa en Gravatar på några minuter: Signup to get your own Gravatar

När du fullföljt alla stegen så kommer din bild visas bredvid de kommentarer du gör eller har gjort där du skrivit in din e-mailadress. Lättare kan det inte bli!

Lämna en kommentar nedan när du skapat din Gravatar!

{ 3 comments }

Blogg-guiden är här

I veckan så fick jag Blogg-guiden levererad till min brevlåda. 130 sidor med mycket bra information om hur du skall lyckas med din blogg och även kunna tjäna lite pengar på den.

Som jag skrivit tidigare så är Blogg-guiden skriven av Tommy k Johansson som driver Sveriges största IT-blogg. Med den erfarenhet han har fått genom att blogga har han skrivit den matnyttiga Blogg-guiden. Trots att jag själv har bloggat ett tag och tycker att jag har bra koll på vad man skall göra för att kunna tjäna pengar på sin blogg anser jag att jag ändå har nytta av Blogg-guiden.

Jag hade tänkt att förmedla de bästa tipsen som tas upp i Blogg-guiden senare i veckan som kommer. Har du 100 kr över så tycker jag att du kan köpa tidningen om du vill satsa seriöst på din blogg och börja tjäna pengar.

Köp Blogg-guiden här: Blogg-guiden

Tidigare inlägg om Blogg-guiden:

{ 7 comments }

WordPress 2.7 –> 2.8 Baker

I veckan så kom WordPress 2.8 och uppdateringen från 2.7 gick på några sekunder utan några problem! Flera buggar är fixade och hela CMS-verktyget har blivit snabbare och bättre med avseende på många punkter.

Jag har precis uppdaterat WordPress från version 2.7 till version 2.8. Hela förfarandet gick otroligt smidigt och snabbt och utan några problem. Tänk dock på att du ska göra en backup på din databas innan du påbörjar uppdateringen, man vet aldrig vad som kan hända och det vore riktigt tråkigt om data gick förlorat.

Uppdatering till WP 2.8 Baker

Uppdatering till WP 2.8 Baker

En kort lista på vad som är förbättrat i WordPress 2.8 “Baker”

 • Hantering av Plugins, det går nu att installera och söka efter plugins direkt i WordPress
 • Hantering av Themes, går att installera direkt i WordPress
 • Hantering av Widgets är mycket smidigare
 • Syntax Highlightning i den inbyggda redigeraren
 • Nya alternativ för utseendet på “Dashboard”

Exakt vad som är förbättrat i WordPress 2.8 Baker är lättare att förstå med hjälp av denna video:

Andra om WordPress 2.8 Baker:

{ 0 comments }

Tjäna pengar med Google AdSense

Har du redan en blogg idag är det väldigt lätt att komma igång med Google AdSense som möjliggör att du kan börja tjäna pengar på din blogg. Det är bara att registrera ett konto hos Google och börja visa reklam!

Google AdSense är nog den vanligaste och enklaste reklamformen på internet för hemsidor och bloggar. Du kan se annonser från Google AdSense här på Hitta Pengar ovanför varje rubrik. Google AdSense funger så att utifrån det du skriver anpassas reklamen som visas så att den skall bli så relevant som möjligt för besökaren som läser din blogg. Klickar besökaren på reklamen som visas på din blogg tjänar du helt enkelt pengar på det! Enkelt va?!

Ja det är faktiskt otroligt lätt att komma igång med att visa reklam via Google AdSense, speciellt om du redan har en blogg med en massa innehåll. Det är bara att registrera din blogg och acceptera deras programpolicy. När du är godkänd som annonsör skapar du lätt annonser i olika format som kan passa in på din blogg, därefter får du en Java Script-kod som du skall klistra in på din blogg där du vill att annonsen skall visas.

Något som kan sätta käppar i hjulet är dock om du har din blogg på exempelvis blogg.se, metrobloggen.se eller wordpress.com. Dessa gratistjänster tillåter inte att man har reklam med Google AdSense eller så går det inte att lägga in helt enkelt.

Därför är det en mycket stor fördel om du har ett webbhotell med egen domän då du får mycket bättre kontroll över din blogg. Passa därför även på att läsa följande inlägg om vad du skall tänka på när du skaffar webbhotell och domän:

För att registrera dig för Google AdSense, klicka här: Google AdSense

{ 9 comments }

WordPress 2.8 – 10:e juni

Nu är det snart dags för release av WordPress 2.8. Det är på onsdag den 10:e juni vi kommer kunna uppdatera våra WordPress-drivna bloggar.

I mitten av maj släpptes de första kandidaterna av version 2.8 till de nyfikna användarna som då kunde ge feedback på buggar och andra problem. Med denna hjälpen har nu WordPress.org kunnat jobba fram en version av 2.8 som går att släppa till allmänheten som då kan uppdatera via den inbyggda uppdateringsfunktionen i WordPress.

Den nya versionen av WordPress kommer alltså på onsdag den 10:e juni vilket kommer bli spännande. Glöm dock inte bort att alla dina tillägg/plug-in kanske inte fungerar med WordPress 2.8

Här är en lista på fungerande plugin i WordPress 2.8: Plugins/Plugin compatibility

Här är en annan lista: Plugin Compatibility Check

Källa: WordPress Blog

{ 2 comments }

WordPress i din iPhone/iPod Touch

Bloggar du med WordPress och har en iPhone eller en iPod Touch kan du nu blogga direkt från din mobiltelefon med WordPress-applikationen till iPhone/iPod Touch. Riktigt smidigt när du är på resande fot utan dator!

Det är inte alltid man har datorn med sig vilket gör det svårt att blogga… om man inte har en iPod eller en iPod Touch! Nu har alltså WordPress släppt ett program i Apple Store som gör att du kan blogga direkt från din mobiltelefon. 

Att skriva längre inlägg är väl egentligen inte att föredra att skriva med en mobiltelefon men att skriva mindre inlägg och redigera tidigare inlägg går riktigt smidigt. Ta en titt på videon nedan så får du se hur det ser ut.

Vill du läsa mer om programmet till din iPhone finner du det här: WordPress for iPhone

{ 1 comment }

Blogg-guiden

Blogg-guiden är en tidning som riktar sig till alla som bloggar eller vill börja blogga. Tidningen är nu tryckt och beställer du den nu bör du ha den inom en vecka!

Jag skrev några veckor sedan om Blogg-guiden och jag beställde även ett exemplar som snart bör trilla ner i min brevlåda. Den tar upp tips om allt från hur du kommer igång med din blogg till hur du börjar tjäna pengar på din blogg. Det är bland annat Tommy K Johansson som har varit inblandad och skrivit artiklar i Blogg-guiden . Tommy har Sveriges största IT-blogg vilket gör att jag tror det är en riktigt matnyttig tidning och jag kommer absolut rapportera om dess innehåll då jag får den i brevlådan. 

Innehållet i tidningen ser ut såhär:

Innehållsförteckning
06 Därför började vi att blogga!
Vi har frågat ett gäng svenska bloggare om varför de började skriva.

10 Saker att tänka på innan du börjar
Före du registrerar din domän finns det saker du bör tänka på.

12 Därför ska du starta en egen blogg!
Vill du veta varför det är så kul att blogga? Läs det här!

16 Välja rätt verktyg för din nya blogg
Det finns flera olika verktyg att använda dig av.

18 Skaffa en gratis blogg på fem minuter
Så kommer du igång på några minuter, utan att det kostar ett öre.

22 Så väljer du rätt webbhotell
Vill du driva en proffsig sajt med egen domän behöver du webbhotell.

26 Guide till att installera WordPress
Det bästa verktyget heter WordPress, och här lär du dig att installera det.

32 Tips och råd om webbdesign
Vad bör du tänka på när du designar din blogg?

36 Fixa bilder till dina texter
Bilder och fotografier för inläggen lättare att läsa – tänk på det här!

38 Bästa programmen för att bygga webbsidor
Med rätt programvara tar du kontrollen över all kod.

42 Vilket bildbehandlingsprogram är bäst
Behöver du verkligen ett dyrt Photoshop eller klarar du dig med gratisprogram?

46 Litteratur och bra sajter
Bra läsning för dig som vill bli ännu bättre.

48 Prylar för den riktige bloggaren
Här hittar du bloggarens nödvändigaste prylar!

50 Bestäm design med teman i WordPress
Det finns tonvis med gratis mallar för WordPress, här får du lära dig använda dem.

54 Göra en snygg design för din gratisblogg
Har du valt en gratis bloggtjänst kan du också designa den mer personligt.

56 Massor av tillägg för WordPress
Det som gör WordPress så fantastiskt är bland annat alla smarta tillägg.

60 Om att skriva för en blogg…
Lär dig skriva för webben så att det blir lättare och roligare att läsa.

62 Publicera det första inlägget
När allt är igång – så här gör du för att skriva ditt första inlägg.

64 Få ordning på din RSS med FeedBurner
RSS-flöden är ett utmärkt sätt att knyta till dig läsare.

66 Pinga din blogg och öka trafiken
Det kanske viktigaste sättet att få fler besökare är att pinga bloggtjänster.

70 Vad är egentligen trackback för något?
Tackback skapar länkar från andra bloggar till din egen.

72 8 sajter varje bloggare bör känna till
Nödvändiga sajter som alla bloggare måste ha bland bokmärkena!

74 Så kommer du runt skrivkramp
Vad gör du om du inte kommer på något att skriva om?

78 Live Writer publicerar enklare på bloggen
Ett bra gratisprogram som hjälper dig att publicera texter.

82 Vad säger lagen?
Lär dig vad du får och inte får skriva och göra på din blogg.

86 Så skaffar du fler besökare
Många nyttiga tips för att öka trafiken och få fler läsare.

90 Sökmotoroptimering ger dig fler besökare från Google
Grunderna i sökmotoroptimering och hur exempelvis Google fungerar.

94 Sökmotoroptimera din WordPress-blogg
Förbered din sajt för att Google ska lära sig tycka om den.

98 Statistik över besökare med Google Analytics
Det är väldigt viktigt att följa upp statistik på dina besökare.

102 Kommentarer gör din blogg levande
Hur motiverar du dina besökare att lämna kommentarer och hur behandlar du dem?

106 Starta en tävling och få massor av besökare
Här får du lära dig att dra igång en tävling och marknadsföra den ordentligt.

110 Få och låna produkter att testa
Vill du också ha prylar hemskickade? Så här gör du!

112 Tjäna pengar och bli rik på din blogg
Förvandla din hobby till en inkomst genom att ha annonsörer.

114 AdSense gör det enkelt att tjäna pengar!
Med Google AdSense kommer du snabbt igång och får inkomster.

118 Öka dina inkomster med affiliateprogram
Det finns massor av pengar att tjäna på affiliateprogram.

124 Tailsweep säljer annonser åt bloggare
Bra bloggare kan ansluta sig till det här annonsnätverket.

128 Mikrobloggande med Twitter och Bloggy
Som komplement till din vanliga blogg kan du mikroblogga.

130 Några sista ord…
Ett par avslutande ord att tänka på.

Är du intresserad av att beställa tidningen kan du göra det här då du även får 30 kr rabatt: Allt om PC

{ 0 comments }

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close